THÔNG BÁO Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

Ngày đăng: 14/07/2017 12:46:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 -----------------

Số:  889 /TB-ĐHKTQD

Hà Nội, ngày 12  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy;
Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;
Căn cứ công bố ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2017; 
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/03/2017 của Hiệu trưởng;
Căn cứ vào kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy Trường tại cuộc họp ngày 11/7/2017;
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:
1.Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm; Mức điểm được làm tròn đến 0,25 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển thẳng; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm;
2.Thí sinh chưa nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo có thể nộp bổ sung trước 17h00 ngày 23/7/2017 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Viện CNTTKT (để đăng website);
- Lưu TH, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSĐHCQ
(đã ký)

 

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

------

Nguồn: http://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-ve-muc-diem-nhan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017