KHOA BẢO HIỂM PHỐI HỢP VỚI ANZIIF TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ RỦI RO CHO CÁN BỘ BẢO HIỂM

Ngày đăng: 11/09/2017 15:42:11

Khoa Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Viện Bảo hiểm Tài chính Úc và NewZealand tổ chức thành công Khóa học chuyên đề “Quản lý rủi ro cho cán bộ bảo hiểm” cho các cán bộ bảo hiểm

Bài và ảnh: Khoa Bảo hiểm và Phòng Truyền thông