THÔNG BÁO V/v chuyển giảng đường các lớp học phần hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 03/09/2017 10:46:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 1295/TB-ĐHKTQD-QLĐT

Hà Nội , ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v chuyển giảng đường các lớp học phần hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Kính gửi:

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
- Trưởng các Bộ môn
- Sinh viên Đại học chính quy các khóa

                               
            Căn cứ vào công văn số 928/ĐHKTQD-QLĐT ngày 18/07/2017 thông báo về thời khóa biểu Học kỳ 1 (năm học 2017-2018) hệ CQ các khóa 56, 57, 58.
            Căn cứ vào công văn số 1245/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24/08/2017 thông báo về thời khóa biểu Học kỳ 1 (năm học 2017-2018) hệ CQ khóa 59.
            Căn cứ vào số lượng sinh viên các khóa 56, 57, 58 đã đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 và số lượng sinh viên khóa 59 đã xếp chuyên ngành. Theo đề nghị của phòng Quản trị thiết bị về kế hoạch sử dụng giảng đường cho học kỳ 1 năm học 2017-2018.
            Nhằm ổn định công tác giảng dạy và học tập của hệ chính quy các khóa tại các khu vực giảng đường, nhà trường thông báo tới Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng các Bộ môn, sinh viên đại học chính quy các khóa những nội dung sau:
            - Thực hiện đúng việc bố trí kế hoạch giảng dạy học tập của các lớp học phần theo thời khóa biểu đã thông báo tại các khu vực giảng đường.
            - Thực hiện đúng về việc chuyển các lớp học phần học trong Thời khóa biểu của học kỳ 1 năm học 2017-2018 (chi tiết cụ thể Danh sách các lớp học phần phải chuyển xem tại file đính kèm trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường và trên trang chủ quản lý đào tạo).
            - Đề nghị Trưởng các đơn vị, Trưởng các Bộ môn thông báo đến giảng viên, cán bộ quản lý, cố vấn học tập, sinh viên biết và thực hiện.
            Mọi ý kiến phản ánh gửi về Nhà trường (qua Phòng Quản lý đào tạo, Bộ phận Kế hoạch học tập, đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng, ĐTNB 5658) để được giải đáp kịp thời và hướng dẫn thực hiện.
            Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

 

Nơi nhận :
     - GS Hiệu trưởng; PHT Phạm Hồng Chương (để b/c);
     - Như kính gửi (để triển khai thực hiện);
     - P.QTTB (để phối hợp thực hiện);
     - Lưu P.TH, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

DANH SÁCH CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN - TKB_HK1_2017_2087_HỆ CQ 56, 57, 58 59_30.08.2017.xlsx