Thông báo Thời khóa biểu HK1/2017-2018 (Hệ CQ K59)

Ngày đăng: 26/08/2017 18:45:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1245/ĐHKTQD-QLĐT

 

V/v thông báo Thời khóa biểu 
HK1/2017-2018 (Hệ CQ K59)

Hà Nội , ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
                                                  


Căn cứ vào Chương trình đào tạo bậc đại học của hệ chính quy.
Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2017-2018 của hệ chính quy khóa 59.
Theo đề nghị của các Khoa, Viện, Bộ môn.
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy Khóa 59) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).
Căn cứ vào Thời khóa biểu, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị các đơn vị như sau:
- Trưởng các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy và thông báo đến CVHT, cán bộ, giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.
- Trưởng các đơn vị phân công cán bộ, giáo viên để tư vấn đăng ký học tín chỉ cho sinh viên.
- Các đơn vị quản lý giảng đường (Phòng Quản trị thiết bị; Viện Công nghệ thông tin Kinh tế) chuẩn bị giảng đường và bố trí cán bộ trực phục vụ.
- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có phản ánh về thời khóa biểu gửi ý kiến về Nhà trường qua Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 31/08/2017 (Bộ phận kế hoạch học tập Hệ chính quy: đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng, phòng 102, nhà 10, ĐTNB: 5658).

 

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

2. KE HOACH TKB HK1_2017_2018_K59_24.08.2017.doc

3. TKB HK1_2017_2018_K59_24.08.2017.xlsx