DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI XẾP CHUYÊN NGÀNH VÀO NGÀY 20/8/2017

Ngày đăng: 18/08/2017 19:19:15

DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢI XẾP CHUYÊN NGÀNH VÀO NGÀY 20/8/2017
1) Đối tượng:
- Sinh viên dự bị đại học (có tên trong danh sách)
- Sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng (có tên trong danh sách)
2) Thời gian
- Sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng (có tên trong danh sách)
+ có mặt lúc 8h00
+ Giảng đường C201
- Sinh viên dự bị đại học (có tên trong danh sách)
+ có mặt lúc 9h00
+ Giảng đường C201
(chú ý: các đối tượng khác xếp CN vào ngày 21&22/8 như lịch đã ghi trên giấy biên nhận hồ sơ)

Danh sach sinh vien DBĐH xep CN K59.xls

Danh sach sinh vien TT_XTKH xep CN K59.xls