THÔNG BÁO V/v chuyển giảng đường các lớp học phần hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 18/08/2017 19:18:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số:        /TB-ĐHKTQD

Hà Nội , ngày 17  tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v chuyển giảng đường các lớp học phần hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
- Trưởng các Bộ môn
- Sinh viên Đại học chính quy các khóa

 

                            
            Căn cứ vào công văn số 928/ĐHKTQD-QLĐT ngày 18/07/2017 thông báo về thời khóa biểu hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018.
            Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2017-2018. Theo đề nghị của phòng Quản trị thiết bị về kế hoạch sử dụng giảng đường cho học kỳ 1 năm học 2017-2018.
            Nhà trường thông báo tới Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng các Bộ môn, sinh viên đại học chính quy các khóa về việc chuyển các lớp học phần học trong Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau (chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường và trên trang chủ quản lý đào tạo).
            Đề nghị Trưởng các đơn vị, Trưởng các Bộ môn thông báo đến giảng viên, cán bộ quản lý, cố vấn học tập, sinh viên biết và thực hiện. Mọi ý kiến phản ánh gửi về Nhà trường (qua Phòng Quản lý đào tạo, Bộ phận Kế hoạch học tập, ĐTNB 5658).
            Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

 

Nơi nhận :
     - PGS Chương - PHT (để theo dõi chỉ đạo);
     - Như kính gửi;
     - Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Lê Việt Thủy

 

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN CHUYỂN GIẢNG ĐƯỜNG_TKB_HK1_2017_2018_16.08.2017.xlsx