KẾ HOẠCH tổ chức xếp chuyên ngành Khóa 59

Ngày đăng: 16/08/2017 14:47:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  QUỐC DÂN

________________ 
Số: 1113/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

tổ chức xếp chuyên ngành Khóa 59

 

- Căn cứ Kế hoạch số 736/KH-ĐHKTQD ngày 01/6/2017 về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;
- Căn cứ Thông báo số 1059/TB-ĐHKTQD ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số: 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc thành lập Ban đón tiếp sinh viên nhập học và xếp chuyên ngành đại học hệ chính quy khóa 59 năm 2017;
- Căn cứ số lượng sinh viên khóa 59 xác nhận nhập học;
- Căn cứ chỉ tiêu phân bổ cho các chuyên ngành,
Trường thông báo xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG XẾP CHUYÊN NGÀNH
Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 59 đã nhập học và nộp học phí được xếp chuyên ngành bao gồm:
1.1 Sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp của Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2017; 
1.2. Sinh viên đã trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG năm 2017, được đăng ký vào các chuyên ngành thuộc ngành đã trúng tuyển.
1.3. Sinh viên đã trúng tuyển vào các lớp thuộc chương trình định hướng ứng dụng (POHE) được đăng ký vào các chuyên ngành thuộc POHE.
1.4. Sinh viên cử tuyển và sinh viên theo diện 30A đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2016 –2017 tại Trường ĐH KTQD, đủ điều kiện vào học chính thức.
1.5. Sinh viên từ các trường Dự bị đại học Trung ương (Việt Trì), dự bị Sầm Sơn, Vùng cao Việt Bắc đủ điều kiện tuyển vào Trường. 
Sinh viên trúng tuyển vào 11 ngành/chương trình sau không phải xếp chuyên ngành: Ngành Kinh tế đầu tư, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị khách sạn, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh; chương trình Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), chương trình Chính sách và quản lý công bằng tiếng Anh (E-PMP). 
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. Điểm xếp chuyên ngành 
2.1.1.Đối với sinh viên tuyển thẳng, sinh viên xét tuyển kết hợp: sinh viên được chọn chuyên ngành thuộc ngành/chương trình đã trúng tuyển.
2.1.2Đối với sinh viên diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG năm 2017: điểm xếp chuyên ngành là tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm ưu tiên xét tuyển.
3.1.3.Đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên dự bị đại học: điểm xếp chuyên ngành là kết quả trung bình chung học tập năm học dự bị.
2.2. Phương thức đăng ký chuyên ngành
2.2.1. Quy định chung
- Sinh viên chỉ được đăng ký vào các chuyên ngành thuộc ngành/chương trình đã trúng tuyển. 
- Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng (ký hiệu là NV1, NV2, NV3) xếp theo thứ tự ưu tiên. Cả 03 nguyện vọng được xét đồng thời. Nếu sinh viên được xếp vào NV1 thì không được xếp vào NV2, NV3 và Nếu sinh viên được xếp vào NV2 thì không được xếp vào NV3; 
- Sinh viên thuộc các đối tượng trên đến các bàn phát phiếu để nhận phiếu, tự điền đầy đủ các thông tin trên phiếu, không tẩy xoá, không nhờ người khác viết hộ và nộp phiếu đúng thời hạn quy định. 
2.2.2. Sinh viên là đối tượng thuộc mục 1.2 nhận phiếu đăng ký chuyên ngành (màu trắng) và chỉ đăng ký vào tối đa 03 chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển (Được ghi ở mặt sau phiếu). Thời gian của từng đối tượng sinh viên được thông báo trong bản Lịch phổ biến quy định xếp chuyên ngành và phát phiếu đăng ký chuyên ngành kèm theo Thông báo này. 
2.2.3. Sinh viên là đối tượng thuộc mục 1.3 (các lớp POHE): Sinh viên lựa chọn tối đa 02 chuyên ngành trong 07 chuyên ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (2) Quản trị khách sạn, (3) Thống kê kinh tế - xã hội, (4) Truyền thông marketing, (5) Toán tài chính, (6) Luật kinh doanh, (7) QTKD thương mại.
2.2.4. Sinh viên là đối tượng thuộc mục 1.4 và 1.5: Sinh viên được đăng ký vào tất cả các chuyên ngành trong ngành đã trúng tuyển, không hạn chế chỉ tiêu trừ một số chuyên ngành có chỉ tiêu cụ thể trong bảng dưới đây: (có bảng chi tiết kèm theo)
2.3. Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển căn cứ vào nguyên vọng của sinh viên, chỉ tiêu của chuyên ngành và điểm xét tuyển;- Các nguyện vọng được xét đồng thời và bình đẳng, nếu thí sinh đã trúng ưu tiên hơn sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau ở cuối danh sách thì trường sử dụng tiêu chí phụ (với chương trình POHE là điểm thi môn tiếng Anh, các ngành còn lại là điểm thi môn Toán).  
- Sau lần đăng ký thứ nhất, tùy thuộc số sinh viên chưa được xếp vào chuyên ngành, Nhà Trường sẽ tổ chức xếp chuyên ngành lần thứ hai đối với các ngành có từ 03 chuyên ngành trở lên hoặc xếp sinh viên vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu. - Trường hợp quy mô lớp học ít hơn 30 sinh viên, trường sẽ hủy lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký lại chuyên ngành.
III.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC
3.1. Học cùng lúc hai chương trình
Sau khi có kết quả học tập học kỳ 1 với điểm Trung bình chung >= 2,0 (điểm hệ 4), sinh viên sẽ được học cùng lúc hai chương trình. Thời gian đào tạo cho cả hai chương trình đào tạo dao động từ 4,5-5,0 năm, tùy theo tiến độ học tập của sinh viên.
3.2. Học bằng đại học thứ 2 (văn bằng 2)
Sau khi tốt nghiệp bằng 1, sinh viên có thể đăng ký học ngay chương trình thứ hai hệ chính quy (được bảo lưu các môn ở chương trình thứ nhất), thời gian hoàn thành chương trình này khoảng 12-15 tháng. 
3.3. Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao
Sinh viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 1084/TB-ĐHKTQD ngày 03/8/2017 và Thông báo số: 1085/TB-ĐHKTQD ngày 03/8/2017 của Nhà trường (chi tiết xem tại: http://www.aep.neu.edu.vn).
IV.  LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC XẾP CHUYÊN NGÀNH K59
(Xem bản đính kèm)

 

 Nơi nhận
-Hiệu trưởng  (để b/c);
-Các đơn vị QLSV;
-Các đơn vị chức năng;
-Công TTĐT để thông báo;
-Lưu: P.TH, P.QLĐT.

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)

 PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

 

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC XẾP CHUYÊN NGÀNH K59
(Ban hành kèm theo Thông báo số:1113/KH-ĐHKTQD ngày 09/8/2017)
1. Thời gian xếp chuyên ngành: từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017
2. Lịch trình xếp chuyên ngành


Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện/
Địa điểm

Đối t­ượng

1-Phổ biến quy định xếp chuyên ngành, giới thiệu chuyên ngành và phát phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1

Ngày 21/8/2017 và sáng 22/8/2017

Sáng từ 7h45, chiều từ 13h45

P. QLĐT và các Khoa, Viện

tại Hội trường A 
và Phòng 202, Viện QTKD;

 

Tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào ngành.
Sinh viên các ngành xem thời gian cụ thể của từng ngành tại bảng thông báo hoặc trong giấy biên nhận hồ sơ.

2-Thu phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1

Chiều 22/8
và Sáng 23/8.
Sáng từ 7h45, chiều từ 13h45

P-QLĐT/

tại Hội trường A

Tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào ngành

3-Xử lý dữ liệu, trình BGH duyệt, in kết quả xếp  lần 1

Ngày 24/8/2017

 

Tổ công tác

 

4-Thông báo kết quả xếp chuyên ngành lần 1

16h00
Chiều 24/8/2017

P-QLĐT

Hội trường A/
Bảng tin nhà 10

SV có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn

5-Tổ chức phát và thu phiếu đăng ký chuyên ngành lần 2 (nếu cần thiết)

Sáng 25/8/2017

 

Hội trường A

SV chưa trúng tuyển vào chuyên ngành sau khi xếp lần 1

6-Xử lý dữ liệu ĐK và thông báo kết quả xếp chuyên ngành lần 2

16h00
Chiều 25/8/2017

Tổ công tác
P-QLĐT
Bảng tin nhà 10

SV có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn

7-Các KhoaBM QLSV nhận DS lớp
- SV xem DS lớp và lịch họp lớp

Sáng 29/8/2017
10h30

 P-QLĐT

Bảng tin nhà 10

 

SV có thể xem kết quả tại https://qldt2.neu.edu.vn hoặc daotao.neu.edu.vn

8-Họp các lớp K59 phổ biến quy chế, thời khoá biểu, ...

05/9/2017
lịch họp lớp 
kèm theo

Các Khoa, Viện quản lý sinh viên

9 -KHAI GIẢNG

Dự kiến vào 8h sáng 10/9/2017

Tại Hội trường A

Đại diện các đơn vị, đại diện SV K59 có giấy mời

3. Đăng ký dự tuyển vào Chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 08/9/2017. Xem chi tiết tại Website: www.aep.neu.edu.vn 
Sinh viên K59 đi học theo Thời khoá biểu và tham gia sinh hoạt chính trị đầu khóa từ ngày 06/9/2017

Lich thu phat phieu xep chuyen nganh K59.xls