KẾ HOẠCH tổ chức phát hành giáo trình cho sinh viên K59

Ngày đăng: 16/08/2017 14:46:5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNSố 1125/KH-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 
tổ chức phát hành giáo trình cho sinh viên K59

1. Căn cứ thực hiện
- Đề án phát hành giáo trình cho sinh viên chính quy của Trường ban hành theo Quyết định số 1937/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng;
- Quyết định số 546/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/8/2016 về việc kiện toàn Tổ công tác in giáo trình của Trường;
- Căn cứ Kế hoạch số 736/KH-ĐHKTQD ngày 01/6/2017 về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;
- Quyết định số: 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc thành lập Ban đón tiếp sinh viên nhập học và xếp chuyên ngành đại học hệ chính quy khóa 59 năm 2017 của Trường ĐH KTQD;
- Kết luận của PGS.TS. Phạm Hồng Chương - PHT, Tổ trưởng tổ công tác in giáo trình của Trường tại cuộc họp ngày 08/8/2016,

2 Danh sách giáo trình phát hành cho sinh viên K59 nhân dịp nhập học
2.1. Giáo trình do Trường đầu tư biên soạn và in ấn


TT

Tên học liệu

Số trang

Giá bìa

Giá bán

Số lượng phát hành
dự kiến

Thành tiền

1

Toán cho các nhà kinh tế

718

           90,000

           59,000

3000

          177,000,000

2

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

992

         124,000

           81,000

3000

          243,000,000

3

Kinh tế học tập 1

592

           74,000

           48,000

3000

          144,000,000

4

Kinh tế học tập 2

552

           69,000

           45,000

3000

          135,000,000

5

Quản lý học

976

         122,000

           80,000

3000

          240,000,000

6

Quản trị kinh doanh (tập 1)

450

           57,000

           37,000

3000

          111,000,000

7

Lý thuyết tài chính tiền tệ

492

           62,000

           40,000

3000

          120,000,000

8

Đại cương về nhà nước và pháp luật

564

           76,000

           50,000

3000

          150,000,000

 

 

Tổng

         674,000

         440,000

               24,000

   1,320,000,000

 

2.2. Giáo trình do TTDVHTĐT đầu tư mua và phát hành

TT

Tên học liệu

Số trang

Giá bìa

Giá bán

Số lượng phát hành
dự kiến

Thành tiền

1

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

           25,000

           25,000

3000

            75,000,000

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

           36,000

           36,000

3000

          108,000,000

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

           24,000

           24,000

3000

            72,000,000

 

 

Tổng

           85,000

           85,000

                  9,000

       255,000,000

(TTDVHTĐT chủ động làm việc với P.TC-KT để tổ chức thanh quyết toán đối với 03 đầu giáo trình này)

2. Nội dung và kế hoạch triển khai
2.1. Tổ chức in ấn giáo trình phát hành cho sinh viên K59
+ Chủ trì thực hiện: Tổ công tác
+ Thời gian hoàn thành: Bàn giao sản phẩm cho Nhà trường để tổ chức phát hành trước 01/9/2016

2.2. Tổ chức cho sinh viên đăng ký mua giáo trình
- Chủ trì thực hiện: Phòng QLĐT
- Các công việc cụ thể:
            + Xây dựng phần mềm cho sinh viên đăng ký mua giáo trình
            + Lập quy trình tiếp nhận đăng ký mua giáo trình của sinh viên (cùng quy trình đón tiếp sinh viên nhập học)
            + Tổng hợp dữ liệu gửi Phòng TC-KT để quyết toán; TTDVHTĐT để phát hành giáo trình
- Thời gian: Vào các buổi nhập học của sinh viên.

2.3. Tổ chức thu tiền mua giáo trình của sinh viên
- Chủ trì thực hiện: Phòng TC-KT
- Phối hợp: Phòng QLĐT
- Thời gian: Vào các buổi nhập học của sinh viên (thu cùng các khoản thu khác khi sinh viên nhập học).

2.4. Phát hành giáo trình cho sinh viên
- Chủ trì thực hiện: TTDVHTĐT
- Thời gian: Từ 11/9/2017 đến 18/9/2017 
- Địa điểm: Giảng đường D102

2.5. Tổ chức quyết toán, thanh toán cho các khâu công việc
- Chủ trì thực hiện: Phòng TC-KT
- Phối hợp: P.QLĐT; TTDVHTĐT
- Hoàn thành trước ngày 30/9/2017

 2.6. Tổng kết công tác phát hành giáo trình
- Chủ trì: tổ công tác
- Thời gian: trước 10/10/2017

            Căn cứ vào Kế hoạch trên các đơn vị chủ động triển khai thực hiện đảm bảo công tác phát hành giáo trình cho sinh viên K59 đạt được hiệu quả cao nhất. Trong quá trình triển khai, có vấn đề phát sinh cần kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thành viên theo QĐ số 546/QĐ-ĐHKTQD;
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện)
- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC
(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương