KẾ HOẠCH Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 04/08/2017 18:32:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
--------------

Số: 1083/KH-ĐHKTQD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

             Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 
Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy   Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:
1. Điều kiện sinh viên được thực tập viết chuyên đề
Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ  đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành tại Quyết định số 793/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Hiệu trưởng (áp dụng với khóa 53 trở về trước) và Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD, ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng (áp dụng từ khóa 54).
2. Thời gian thực tập, viết chuyên đề và điểm chuyên đề thực tập 
2.1. Tổng thời gian thực tập: 18 tuần, từ ngày 14/8/2017 đến ngày 10/12/2017 (không bao gồm ngày nghỉ lễ); cụ thể như sau:
a) Xét cho sinh viên đi thực tập: 01 tuần; 
b) Đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình nộp đơn đề nghị thực tập cho Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 13/8/2017;
c) Khoa, Viện, Bộ môn tổ chức phân công giảng viên hướng dẫn, triển khai thực tập và báo cáo chuyên đề mới cho sinh viên trước ngày 20/8/2017; 
Cùng thời gian này sinh viên (điều chỉnh) đăng ký học phần chuyên đề thực tập trên mạng QLĐT;
d) Thời gian thực tập chính thức: 15 tuần.
2.2. Thời gian chấm chuyên đề, nộp điểm chuyên đề và đưa lên mạng Quản lý đào tạo trước ngày 15/02/2018.

3. Phân công trách nhiệm
3.1. Khoa, Viện Quản lý sinh viên
a) Lập kế hoạch thực tập nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo và công tác kiểm tra thực hiện tiến độ thực tập cho từng chuyên ngành;
b) Gửi kế hoạch thực tập cụ thể của chuyên ngành và Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cho Phòng Quản lý đào tạo để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng;
c) Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đăng ký học phần chuyên đề thực tập, nộp đủ học phí của khóa học, học phí của kỳ thực tập, tiền xét công nhận tốt nghiệp. Mức học phí và tiền xét tốt nghiệp theo quy định ban hành tại Quy chế thu chi nội bộ của Trường và thông báo học phí hàng năm;
d) Thông báo sinh viên đủ điều kiện thực tập nộp đơn đề nghị về các Khoa, Viện Quản lý sinh viên; xét cho sinh viên đủ điều kiện thực tập; cấp giấy giới thiệu và hồ sơ thực tập cho sinh viên; phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, viết chuyên đề và chấm chuyên đề;
Chú ý: Những sinh viên đủ điều kiện thực tập nhưng không đăng ký học phần chuyên đề thực tập thì không được công nhận nhận kết quả thực tập;
đ) Hướng dẫn giảng viên, sinh viên thực hiện quy định về trung thực trong học thuật qua sử dụng phần mềm turnitin;
e) Kịp thời lưu trữ dữ liệu điểm để xét học bổng cho sinh viên.
3.2. Phòng Tài chính - Kế toán 
Căn cứ Quy chế thu chi nội bộ của Trường để thực hiện thanh toán cho các khâu công việc liên quan. 
            3.3. Phòng Thanh tra pháp chế:
a) Trình Hiệu trưởng Kế hoạch thanh tra chuyên đề thực tập;
            b) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra thực tập cuối khóa;
c) Tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm quy chế, mức độ vi phạm và đề nghị hình thức xử lý và gửi cho Thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp - Phòng Quản lý đào tạo để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (Dự kiến tháng 3 năm 2018);
             3.4. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên: 
Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho sinh viên, tổ chức xét và nhập vào mạng Quản lý đào tạo điểm rèn luyện của sinh viên. 
            3.5. Phòng Quản lý đào tạo 
Đơn vị Thường trực đầu mối phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ:
            a) Xây dựng kế hoạch thực tập và thông báo triển khai tới các Khoa, Viện, các đơn vị liên quan và sinh viên; in giấy giới thiệu sinh viên đến cơ sở thực tập (nếu có nhu cầu);
            b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế và các Khoa, Viện Quản lý sinh viên tổ chức kiểm tra công tác thực tập cuối khóa theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT tại Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về trung thực trong học thuật; 
            c) Tổ chức, triển khai việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
            Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

Nơi nhận
- Như kính gửi
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Lưu TH, QLĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương