Kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 02/10/2011 10:28:20

Cán bộ giảng dạy của Khoa luôn nhiệt tình, nghiêm túc tham gia nghiên cứu khoa học và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu bao gồm:

-         Tham gia 02 chương trình cấp Nhà nước:

                  1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam (1991 - 2000).

                  2. Chương trình KX 01.

-         Chủ trì và tham gia 15 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp cơ sở và tương đương

-         Phối hợp với Bộ tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt nam nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng có hiệu quả.

Các giáo trình, bài giảng đã xuất bản :

1.     Giáo trình Kinh tế bảo hiểm

2.     Giáo trình Bảo hiểm

3.     Giáo trình Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm

4.     Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm

5.     Giáo trình An sinh xã hội

6.     Giáo trình Thống kê bảo hiểm

7.     Bài giảng Bảo hiểm xã hội

                        8.    Bài giảng Quản lý Bảo hiểm xã hội