Quyết định Về việc: Ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54

Ngày đăng: 27/04/2014 1:0:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
_________________
Số:455/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54
________________________

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; 
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/6/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo 16 ngành, trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54 (tuyển sinh năm 2012);
Căn cứ Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường tại các cuộc họp ngày 10/4/2013, ngày 17/4/2013, ngày 02/5/2013 và ngày 03/5/2013 về chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành áp dụng từ khóa 54 (tuyển sinh năm 2012);
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy gồm 47 chương trình đào tạo của 47 chuyên ngành thuộc 16 ngành:


(có danh sách kèm theo)


Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ môn, Khoa/Viện rà soát và hoàn thiện toàn bộ đề cương chi tiết của các học phần trong chương trình đào tạo. Kinh phí cho công tác này do Trường đảm bảo theo Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ khóa 54 (tuyển sinh năm 2012).
Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng khoa, Viện trưởng, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để báo cáo)
- Đảng ủy (để báo cáo)
- BGH (để chỉ đạo)
- Như Điều 4
- Cổng TTĐT (để thông báo)
- Thành viên HĐ KH&ĐT Trường
- Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Văn Nam