Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 22/04/2014 18:55:48

Địa chỉ:

Phòng 102 - 103, Nhà 6B, Trường Đại học KTQD.

Điện thoại: (04) 36280 280 (Máy lẻ 5672, 5681)

Email: bmktbh@neu.edu.vn

Website: http://www.khoabaohiem.neu.edu.vn