Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 22/04/2014 18:59:51

1.     Các môn học do Khoa đảm nhiệm

-         Kinh tế bảo hiểm

-         Bảo hiểm doanh nghiệp

-         Bảo hiểm thương mại

-         Tái bảo hiểm

-         Quản trị kinh doanh bảo hiểm

-         Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm

-         Kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm

-         Bảo hiểm xã hội

-         Kế toán bảo hiểm xã hội

-         Thống kê bảo hiểm

-         An sinh xã hội

-         Quản lý bảo hiểm

-         Bảo hộ lao động

2.     Chuyên ngành đào tạo

-         Sau đại học: Đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm.

-         Đại học: Có 02 chuyên ngành

          + Kinh tế bảo hiểm

          + Bảo hiểm xã hội

3.     Chức năng, nhiệm vụ khác

-        Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm  trong nghiên cứu khoa học và đào tạo.

-       Tổ chức hoạt động tư vấn chính sách, tư vấn doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ theo quy định của trường.