Cán bộ và giảng viên

Ngày đăng: 22/04/2014 19:0:37

Tổng số cán bộ, giáo viên trong khoa là 16 người, trong đó có:                                     

 

02 Phó giáo sư, Tiến sỹ
02 Tiến sỹ
09 Thạc sỹ
03 Cử nhân

Lãnh đạo khoa:

Trưởng Khoa:

TS. Nguyễn Thị Chính

Phó Trưởng Khoa:

ThS. Tô Thị Thiên Hương

Trưởng Bộ môn, kiêm Giám đốc TT nghiên cứu, đào tạo và tư vấn bảo hiểm:

TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Phó Trưởng Bộ môn:

ThS. Bùi Quỳnh Anh

Văn phòng:

Trợ lý:

CN. Nguyễn Thị Tâm

Văn thư:

CN. Nguyễn Thị Nhi

Giảng viên:


PGS.TS. Nguyễn Văn Định

PGS.TS. Phạm Thị Định

ThS. Tôn Thị Thanh Huyền

ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

ThS. Nguyễn Thành Vinh

ThS. Phan Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Đặng Thị Minh Thủy

ThS. Trần Tiến Dũng 

CN. Nguyễn Xuân Tiệp